ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪದವಿಯೂ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ವ್ಯವಹಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಲಾಭವಿಲ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲಗಳು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವಿ ನೀವು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ದಾರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಲು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

The Bachelor of Commerce offers you a global perspective on business, providing you with the skills, knowledge and experience you need to pursue a career within the business, government and not-for-profit sectors. A degree in Commerce provides you with the scope to enter a wide range of business fields, reflected in the various majors offered within this degree. The three-year full-time Bachelor of Commerce will prepare you for a successful career in business. The program combines theory with practice to teach you how businesses operate and gives you the analytical, technical, and practical skills to apply your knowledge effectively in the business world.

Syllabus

i. General Proficiency & Communicative English
ii. Kannada/Hindi
iii. Business Economics
iv. Financial Accounting
v. Principles of Management
vi. Business statistics and Mathematics
vii. Indian Constitution

i. General Proficiency & Communicative English
ii. Kannada/Hindi
iii. Money and Public Finance
iv. Financial Accounting II
v. Modern Banking
vi. Business Statistics and Mathematics II
vii. Environment

i. General Proficiency & Communicative English
ii. Kannada/Hindi
iii. International Trade and Finance
iv. Financial Accounting III
v. Cost and Management Accounting I
vi. Business Taxation I

i. General Proficiency & Communicative English
ii. Kannada/Hindi
iii. International Trade and Finance II
iv. Financial Accounting IV
v. Cost & Management Accounting II
vi. Business Taxation II

i. Business Law
ii. Modern Marketing
iii. Financial Management
iv. Financial Accounting V
v. Cost & Management Accounting III
vi. Business Taxation III

i. Indian Corporate Law
ii. Auditing
iii. Financial Management II
iv. Financial Accounting VI
v. Cost and Management Accounting IV
vi. Business Taxation IV

Close Menu