ನೋಡಿಯ ಕೊಠಡಿ

ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಟಿವಿ, ಎಲ್‌ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಡಿಯೋ-ವಿಷುಯಲ್ ರೂಮ್ ಇದೆ.

Scroll to Top