ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೋಶ

ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ನ ಕಾಲೇಜು ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೋಶವನ್ನು (IQAC), ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 2004 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಗುಣಮಟ್ಟದ ವರ್ಧನೆಯು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, IQAC ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯಾಕ್ ನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಶಿಫಾರಸಿನ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

The Internal Quality Assessment Cell

The Internal Quality Assessment Cell (IQAC) of the St Aloysius Evening College was established in the year 2004 to maintain the internal quality of the Institution. Since quality enhancement is a continuous process, the IQAC will become a part of an Institution’s system and work towards realizing the goals of quality enhancement and sustenance. In the post accreditation scenario, it plays a crucial role in the implementation of the recommendations of the Exit Report
of the NAAC Peer Team in the College.

Members:

1. Rev. Dr Praveen Martis SJ
2. Dr Manohar V. Serrao
3. Dr Ravi Shetty
4. Dr Charles V. Furtado
5. Dr Donald Lobo
6. Dr V. B. Hans
7. Dr Mahalinga Bhat
8. Mr Kishorechandra
9. Ms Shakila Hegde
10. Ms Kavitha B. Avinash

11. Ms Sharolin Menezes
12. Ms Swathi Bhat
13. Mr Udaya
14. CA Venkatakrishna
15. Dr Denis Fernanades
16. Mr Vinayak
17. Mr Callen D’Souza
18. Mr Richard G. L. Lobo
19. Mr Victor D’Souza
20. Mr Hithesh Madivala

Contact:

Dr Charles V. Furtado
Coordinator
Email: [email protected][email protected]
Mob: 9845102385

Close Menu