ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಉದಾರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಬುದು ವಿಶಾಲವಾದ ಅಂತರಶಿಕ್ಷಣ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಚುನಾಯಿತ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

Bachelor of Arts degree program offers instruction in the humanities, social sciences or liberal arts. A Bachelor of Arts is a broad interdisciplinary undergraduate degree program encompassing general education, electives and major area of study courses.

Syllabus

i. General Proficiency & Communicative English
ii. Kannada/Hindi
iii. India in the Early Historical Period (A.D. 300)
iv. Micro Economics
v. Political Science
vi. Indian Constitution

i. General Proficiency & Communicative English
ii. Kannada/Hindi
iii. India in the Early Medieval Period (A.D. 300-1206
iv. Micro Economics
v. Comparative Government and Politics
vi. Human Rights, Gender Equity and Environment

i. General Proficiency & Communicative English
ii. Kannada/Hindi
iii. Medieval India (A.D. 1206-1605)
iv. Monetary Economics
v. Indian Political System
vi. General Studies

i. General Proficiency & Communicative English
ii. Kannada/Hindi
iii. Early Modern India (A.D. 1605-1856)
iv. International Economics and Public Finance
v. Political Thinkers and Ideologies
vi. Human Resource and Development

i. Colonel India (A.D. 1856-1885)
ii. History of Europe (A.D 1789-1990)
iii. Economic Thought
iv. Development Economics
v. Public Administration
vi. Introduction to International Relations

i. Making of the Indian Nation (A.D. 1885-1964)
ii. History of Karnataka (A.D 1565-1956)
iii. Indian Economics
iv. Environmental Economics
v. Theory and Practice of Management
vi. Contemporary Issues and Trends in International Relations

Close Menu