ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು 20000 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಜಿಲಿಬ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯವು N-LIST ಚಂದಾದಾರರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ೩೧, ೩೫, ೦೦೦+ ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ೬೦೦೦+ ಇ-ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಿವೆ. ಮಾಹಿತಿ-ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಮೂಲಕ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಲಿಕೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

St Aloysius Evening College Library has more than 20000 books and is fully automated with Easylib Library Software. The Library also subscribing N-List Journals, it contains 97,000 e-books and 6000 e-journals. The main aim is to provide a student-centered learning environment that delivers information and services which promote creative and critical thinking through information literacy.

Useful Links:
College Website – https://saec.co.in
Mangalore University – https://mangaloreuniversity.ac.in/
Collegiate Education – https://dce.kar.nic.in/
Karnataka Government – https://www.karnataka.gov.in/
Indian Government – https://www.india.gov.in/
MHRD – http://mhrd.gov.in/
Digital India – http://www.digitalindia.gov.in/
UGC – https://www.ugc.ac.in/
NAAC – http://www.naac.gov.in/

E-resources Links
N-LIST e-resources (6000+ e-journals and 3135000+ e-books) – http://nlist.inflibnet.ac.in/
Directory of Open Access Journals (11800+ Journals, 3211000+ Articles, 128 Countries)- href=https://doaj.org/

Study Materials:
E-PG pathshala – https://epgp.inflibnet.ac.in/
E-Gyankosh – http://egyankosh.ac.in/

Close Menu