ಸಮಾಜದ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಬೋಧನಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಯಂತೆಯೇ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕೌಶಲ್ಯ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತರಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಷಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೋಧಕವರ್ಗವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷದ ಎಂ ಕಾಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

The objective of the programme is to develop teaching and research talent to create academic expertise suiting to contemporary needs of the society. There is a need to transform teaching as a profession more than a mere career to bring in the right skills, capability and attitude in the field of academics in the larger interest of sustainable education. The programme aims to create faculty of quality and competence in the subject areas of Commerce & Management. The two year M Com program is divided into 4 semesters.

Master of Commerce

Syllabus

First Semester:
CMS401 – Management Theory and Practice
CMS402 – Business Economics
CMS403 – Innovation in Business
CMS404 – Business Statistics
CMS405 – Management Science
CMS406 – Advanced Financial Accounting

Second Semester:
CME451 – Personality Development
CME452 – Entrepreneurship Management
CME453 – Strategic Marketing Management
CME454 – Business Industry and Commerce
CME455 – Business Research Methods
CME456 – International Business
CME457 – Advanced Cost Accounting

Third Semester:
CME501 – Personal Savings and Investment Management
CME502 – Foreign Trade and Policy
CME503 – Business Ethics and CSR
CME504 – E-Commerce

Optional:
Stream-1 – Financial Management and Investment Management (FMAIS)
Stream-2 – Human Resource Development and Management (HRDAM)
Stream-3 – Banking and Insurance Management (BAIM)
Stream-4 – Taxation (TXN)

Fourth Semester:
CMS551 – Retail Management
CMS551 – Dissertation
CMS551 – Risk and Insurance Management
CMS551 – International Financial Management

Optional:
Stream-1 – Financial Management and Investment Management (FMAIS)
Stream-2 – Human Resource Development and Management (HRDAM)
Stream-3 – Banking and Insurance Management (BAIM)
Stream-4 – Taxation (TXN)

Close Menu